IV Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem „Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù”.

w języku polskim

25
sty
2019
IV Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem „Boże Narodzenie w krainie Gryfa i Dębu”.

25 stycznia 2019 roku w szkole imienia Jana Brzechwy w Damnie odbył się IV Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem „Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù” (Boże Narodzenie w krainie Gryfa i Dębu) pod patronatem Starosty Powiatu Słupskiego, Pana Pawła Lisowskiego.
W tym roku swoją obecnością zaszczyciło nas wielu zacnych gości, których gorąco witała pani dyrektor naszej szkoły – Joanna Rusak. Tego dnia do szkoły w Damnie przybyli między innymi: naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Powiatu Słupskiego – Pan Zbigniew Babiarz - Zych, przewodniczący Rady Gminy Damnica - Pan Kazimierz Kozina, wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica - pan Zbigniew Kaźmierski, radny naszej gminy - Pan Wojciech Wilkowski, sekretarz gminy - Pani Marta Bursztynowicz, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy - Pan Grzegorz Gurłacz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy - Pani Bożena Kozłowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy - Pan Andrzej Łosiak, dyrektorzy szkół w gminie Damnica: Pani Maria Czerska i Pan Robert Nowak, a także proboszcz Parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie – ksiądz Zdzisław Wirkus. W przeglądzie wzięło udział 118 uczestników ze szkół podstawowych w: Damnicy, Zagórzycy, Głobinie, Stowięcinie, Główczycach, Pobłociu i Damnie.
Poziom artystyczny występów był wysoki. Uczniowie zaprezentowali piękne kaszubskie kolędy, montaże słowno-muzyczne i widowiska związane ze zwyczajami Bożego Narodzenia na Kaszubach. Podczas całego spotkania było barwnie, radośnie, a nawet tanecznie, gdy na scenie pojawili się: gwiazdor, baran, bocian, śmierć, kominiarz, diabeł, koń, baba z dziadem, smarowali sadzą i porywali zebranych do tańca.
Wielkie gratulacje i podziękowania za doskonałe przygotowanie uczniów do występów należą się nauczycielom: Paniom: Małgorzacie Kozłowicz, Aleksandrze Bodnar, Barbarze Szul, Wiesławie Wódź, Weronice Michalik, Magdalenie Czarnowskiej - Mikulak, Renacie Lemik, Małgorzacie Leśniańskiej i Panom: Jarosławowi Danilukowi oraz Bartoszowi Wiśniewskiemu. Po poczęstunku i krótkiej przerwie uczestnicy mogli na żywo usłyszeć współczesny kaszubski zespół Fucus, który zachęcał do wspólnego śpiewu kolęd zarówno w języku polskim jak i kaszubskim. Publiczność żywo reagowała na kolędy napisane lata temu jak i te zupełnie nowe. Tradycyjnie spotkaniu towarzyszył Damniś (maskotka naszej gminy), który na koniec imprezy wcielił się w rolę Gwiazdora, rozdawał prezenty i chętnie pozował do zdjęć na pamiątkę wydarzenia.
Tegoroczne spotkanie pod tytułem „Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù” przeszło zatem do historii nauki języka kaszubskiego w powiecie słupskim i spełniło główny swój cel jakim było przyniesienie dobrej nowiny oraz nadziei na odrodzenie się wiosny, przyrody, życia i nas samych.
Zapraszamy do Damna w przyszłym roku.

Opracowała: Jolanta Puchalska

w języku kaszubskim

IV Midzëszkòlny Kaszëbsczi Przezér Dokôzów szkòłów pòd titlã „Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù”.

25 stëcznika 2019 rokù w szkòle miona Jóna Brzechwë w Damnie òdbéł sã IV Midzëszkòlny Kaszëbsczi Przezér Dokôzów szkòłów pòd titlã „Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù”. Gòdowé zéńdzenié òdbëłô sã pòd patronatã Starostë Słëpsczégò Krézù Wasta Paùela Lësowsczégò.

Zobacz galerię foto

25.01.2019r.
Dzień Kaszubski
„Boże Narodzenie
w krainie Gryfa i Dębu -
Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù”

K l i k n i j

Latos më mielë skòpicą gòscy, chtërnych ùroczësto przëwitała direchtorka naji szkòłë Joana Rusôk. Przëjachëlë midzë jinszima: Nôczelnik Wëdzału Spòlëznowi Pòliticzi Słëpsczégò Krézu - wasta Zbigórz Babiôrz - Zëch, chtëren mòcno dzãkòwôł za òrganizacjã nôuczi w gminie; prowôdzôrz Radë Gminë Damnica - wasta Kazmierz Kòzina; wiceprowôdzôrz Radë Gminë Damnica – wasta Zbigórz Kazmirsczi; sekretôra Radë Gminë - wastna Martô Bùrsztënowicz, radzczi naji gminë – Wòjcech Wilkòwsczi; direchtór CEiK – wasta Grégór Gùrłôcz; direchtór Gminowi Bibloteczi w Damnicë – wastna Bòżena Kòzłowskô; direchtór Zakładu Gminowi Gòspòdarczi w Damnicë - wasta Anrzej Łosak; direchtórzë szkòłów: wastna Mariô Czerska, wasta Robert Nowak; ë wasta Zdzisłôw Wirkus – ksądz parafiô Swiãtëch Szëmòna ë Judë Tadeùsza w Damnie.
W przezérkù brało ùdzél 118 ùczãstników ze szkòłów w: Damnicë, Zagórzëcë, Głobinie, Stowiãcënie, Główczëcach, Pòbłocu ë na gwës Damnie.
Szkòłownicë zaprezentowalë gòdowé programë z kolãdama ë widawiszcza ò tim, jak na Kaszëbach chòdzą Gwiôzdczi. Czëj pò binie nëkalë pùrtczi, kònie, kòzłë, smiercki, babë, czë ófle zrobiło sã sã baro wiesoło. Wszelejaczé strechë zachãcëwałë do tuńca nawetka starszëch ë włodarzów.
Wiôlgô pòdzãka słëchô sã wszëtczim szkólnym (wastnie: M. Kòzłowicz, A. Bodnar, B. Szul, W. Wódź, W. Michalëk, M. Czarnowsczi - Mikùlôk, R. Lemik, M. Lesniańsczi, wasce: J.Danilukòwi, ë B. Wisniewsczémù co bëlno przerëchtowalë dzecë do wëstãpów. Mùsz je dodac, że artisticznô rówizna bëła wësokô, a dobiwcama òstałë ... wszëtcë, bò naji przezér miôł nié kònkùrsowi charakter.
Pòtkanié nié mògło bë sã òdbëc bez ùraczëne ë Damniszã (glingòtkë najé gminë), co tegò dnia robił za Gwiôzdora, rozdôwôł dôrënczi i ùsmiwôł sã do òdjimków na wdôr wëdarzeniô.
Tradicyjno òbczas zéńdzeniô òbzérnicë miele téż mòżlewòsc ùczëc kòncert terôczasnégò, kaszëbsczégò karna Fucus, chtëren zachãcëwôł do pòspólnégò spiéwù kòlãdów w kaszëbsczim ë pòlsczim jãzëkù. Pùblicznosc żëwò reagòwała na kòlãdë napisóné lata temù, jak i czësto nowé.
Latosé zéńdzenié pòd titlã „Gòdë w krôjnie Grifa i Dãbù” przeszło ju do histori ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w słëbsczim krézù.
Rôczimë do Damna za rok!

Opracowała: Jolanta Pùchalskô

V Rajd szlakiem „Osobliwości gminy Damnica - Świecichowo”

w języku polskim

1 6
paź
2018
V Rajd szlakiem „Osobliwości gminy Damnica - Świecichowo”.

Dnia 16.10.2018 odbył się V Rajd szlakiem „Osobliwości gminy Damnica- Świecichowo”, którego koordynatorem była pani Jolanta Puchalska i pani Aleksandra Bodnar.
Celem tego przedsięwzięcia były: integracja uczniów uczących się języka kaszubskiego, pogłębianie ich umiejętności językowych i wiadomości o Święcichowie jako kolejnej, bliskiej miejscowości w naszej gminie oraz propagowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i krajoznawczych Gminy Damnica.
Rajd rozpoczął się o godz.8:45. Jego pierwszym etapem było przejście 3-kilometrowej trasy do Świecichowa (kaszb. Swiécéchòwò), gdzie na uczestników czekały liczne atrakcje. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć zabytkowy pałac w Świecichowie, poznać jego historię oraz historię samej miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że wieś należała niegdyś do rodu von Stojentin i von Kleist. Następnie przez pewien czas majątek był w posiadaniu Sebastiana von Belling. Od 1858 roku Świecichowo stało się własnością rodziny von Holz, natomiast świecichowski pałac został zbudowany w 1868 roku w stylu klasycystycznym. Po II wojnie światowej budynek przez wiele lat należał do PGR-u, a obecnie jest własnością prywatną. Kolejnym etapem rajdu była wizyta w gospodarstwie rolnym Państwa Różyckich, gdzie dowiedzieliśmy się o prowadzonych zasiewach zbóż i rodzajach stosowanych maszyn rolniczych. Ponadto uczestnicy rajdu wzięli udział w warsztatach technicznych, podczas których wykonywali mandale o tematyce kaszubskiej. Następnie udaliśmy się na świecichowski plac zabaw, gdzie mogliśmy odpocząć i poznać legendę „Trzej nieznajomi” w wersji kaszubskiej. Po mile spędzonym czasie na placu, ruszyliśmy w drogę powrotną do szkoły.
Rajd był niezwykle udanym. Oprócz dobrych humorów i wspaniałej kondycji naszych 37 uczniów, dopisywała nam również piękna pogoda. Kolejny rajd już za rok!

Opracowała: Natalia Dobosz

w języku kaszubskim

V Rajd szlakiem „Osobliwości gminy Damnica - Świecichowo”.

W piątk 16 rujana 2018 òdbéła sã V wanoga szlachã „Apartnoscë gminë gminy Damnica- Świécëchòwò”, chtërną czerowała Wastno Jolanta Pùchalskô ë Aleksandrô Bodnar.

Zobacz galerię foto

16.10.2018r.
V Rajd szlakiem
„Osobliwości gminy Damnica -
- Świecichowo”

K l i k n i j

W tim dzélù szło ò to, bë szkòłownicë ze Spòdleczni Szkòłë w Damnie, co ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka mògłë bëc razã, czëc, że są grëpą, le równak wôżnym célã wanodżi bëło pògłãbiwanié wiadłów ò naji gminë ë ji òsoblëwëch wôrtnotach.
Naji piechtnô réza cygnãła sã kòl 6 kilométrów piãknyma stegnama westrzód pòlów ë drzewiãtów z Damna do Swiécechòwa, dze je midzë jinszima: piãkny pałac ë wiôldzé gbùrstwò Wastnëch Różëcczich.
Pałac ë wies przódë nôleżał do familiô von Stojentin i von Kleist, pózni do rodzënë Sebastiana von Belling, a òd 1858 roku słëchał do familiô von Holz. Pò II swiatowi wòjnie bez czile lat bùdink pałacu nôleżôł do PGR-u, a terô je w priwatnych rãkach.
Pò goscënie w gbùrstwie dzëcë ùmocniłë so wiadła ò zbòżach ë maszënach do robòtë w pòlu, pózni zrobiłë z plastelinë ë wszelëjaczéch zbòżow niéwiôlgą pamiątkã z wanodżi-mandalã (kò robòta mùszi sã òpłôcac!), a n kùnc béł jigrowy plac, òdpòczink ë legeńdë pò kaszëbskù.
Më ju wiémë ò tim, że wanodżi aktiwizëją uczniów, dôwają lëżnosc zdobiwaniô wiédzë ò regionie ë nôùczi kaszëbsczégò jãzëka warsztatowim spòsobã. Ùczniowie mają tej przekònanié, że czas zajãców z kaszëbsczégò jãzëka ùmòcniwô jich łączbã z drëchama i drëchnama. Dlôtë rôczimë na pòstãpną wanogą ju za rok wszëtczich z naji szkòłë!

Opracowała: Jolanta Pùchalskô

III Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem "W krôjnie Grifa i Dãbù - Farwë żëcégò"

Muzyka i tekst: Grzegorz Gurłacz, tłumaczenie: Jolanta Puchalska, wykonanie: zespół kaszubski Szkoły Podstawowej w Damnie, operator kamery i montaż: Joanna Rusak.
Aùtorã tekstu ë mùzyczi do „Zwëczajny piesnie ò nadzwëczajnym môlu” – òficjalny gminowi spiéwë je direktor CEiK Grégòr Gùrłôcz (znóny aktór ë kabarecôrz).

Obejrzyj, kliknij w logo lub powyżej

w języku polskim

27
paź
2017
III Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół ”W krôjnie Grifa i Dãbù - Farwë żëcégò"
Dzień Kaszubski w Szkole Podstawowej w Damnie

27 października 2017r. Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Damnie zorganizowała imprezę pod tytułem „W krôjnie Grifa i Dãbù”. To było już trzecie z kolei spotkanie szkół w obrębie powiatu słupskiego, na którym odbywał się przegląd dokonań uczniów uczących się języka kaszubskiego.

W tym roku szkoły w Damnie, Damnicy i Zagórzycy prezentowały się na scenie w temacie morza. Były rybackie tańce, legendy, morskie piosenki i adaptacja spektaklu E. Preczkowskiej pt.: „Farwë żëcégò”. Trzeba tu nadmienić, że tegoroczny poziom artystyczny przeglądu był na bardzo wysokim poziomie. A zwycięzcami zostali... wszyscy, bo nasz przegląd miał nie konkursowy charakter. Uczestnicy spotkania byli też świadkami historycznego momentu-premiery teledysku do oficjalnej pieśni gminnej pod tytułem: „Zwyczajna pieśń o nadzwyczajnym miejscu” w wersji kaszubskiej. Autorem tekstu i muzyki do tej pieśni jest dyrektor Centrum Edukacji i Kultury pan Grzegorz Gurłacz (znany aktor i kabareciarz). A wyjątkowy teledysk nagrała i zmontowała pani dyrektor naszej placówki Joanna Rusak, która jest też autorem pierwowzoru herbu i flagi gminy Damnica.
Po prezentacjach szkół gościnnie wystąpił współczesny, kaszubski zespół „Fucus”. Rafał Rompca i Leszek Bolibok zaprezentowali takie pieśni jak np.: „Rëbôcë na mòrze”, „Mòrskô bùrzô” , „Kòza”, „Żeglôrz”, czy „Kaszëbsczé jezora”. Koncert był bardzo wesoły. Publiczność żywo reagowała na kaszubskie szlagiery i wzięła udział w muzycznym występie gości.
Tradycyjnie podczas spotkania była możliwość bezpośredniego kontaktu z Damnisiem - maskotką naszej gminy, okazja do zakupu kaszubskich upominków, a także do rozmów nauczycieli języka kaszubskiego, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi.
Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników tego dnia. Można było degustować różne ciasteczka, pączki, gofry, rogaliki, drożdżową babkę no i obowiązkowo (przy temacie morza) ... ryby, bo jak mówi kaszubskie powiedzenie: „czëm bez rëbë bëłëbë Kaszëbë?”.

Opracowała: Jolanta Puchalska

w języku kaszubskim

III Midzëszkòlny Kaszëbsczi Przezér Dokôzów szkòłów pòd titlã ”W krôjnie Grifa i Dãbù - Farwë żëcégò".

27 rujana 2017r. Spòdlecznô Szkòła miona Jóna Brzechwë w Damnie zòrganizowała rozegracjã pòd titlã W krôjnie Grifa i Dãbù. To bëło ju trzecé pòtkanié w òbjimie słëpsczégò krézu, na chtërnym òdbëwôł sã przezér dokôzów szkòłów.

Latos szkòłë w Damnie, Damnicë ë Zagórzëcë prezentowałë na binie téma: Kòl mòrza. Bëłë: rëbacczé tuńce, legeńdë, mòrsczé frantówczi ë adaptacjô spektôczla E. Prëczkòwsczi pt. „Farwë żëcégò”. Mùsz je dodac, że artisticznô rówizna bëła wësokô. A dobiwcama òstałë ... wszëtcë, bò naji przezér miôł nié kònkùrsowi charakter. Bëtnicë zéńdzeniô bëlë swiôdkama historicznégò mòméntù, bò mòglë òbezdrzec premiérã teledisku do òficjalny gminowi spiéwy pòd titlã: „Zwëczajnô piesn ò nadzwëczajnym môlu” pò kaszëbskù. Aùtorã tekstu ë mùzyczi do ni spiéwë je direktor CEiK Grégòr Gùrłôcz (znóny aktór ë kabarecôrz). Apartny teledisk zrëchtowała Joana Rusôk, co je direktorã szkòłe w Damnie, a téż aùtorã pierwòsztôłtu céchù ë fanë gminë Damnica. Pózni przëszedł czas na wëstãpë gòscy - nôleżników terôczasnégò, kaszëbsczégò karna Fucus. Rafał Rompca ë Leszek Bòlibok spiéwalë m.in. „Rëbôcë na mòrze” i „Mòrskô bùrzô”, „Kòza”, „Żeglôrz”, czë „Kaszëbsczé jezora”. Kòncert béł baro wiesołi. Pùblicznosc żëwò reagòwała na szlagérë i wzãła aktiwny ùdzél w muzycznym wëstãpie gòscy. Tradicyjno òb czas zéńdzeniô bëła leżnosc pòtkaniô z Damniszã - glingòtkã najé gminë, leżnosc do kùpòwaniô kaszëbsczich dôrënków, a téż do kôrbióńczi midzë szkólnyma, jaczi òpòwiôdalë so ò swòjich doswiôdczeniach robòtë z dzecama. Na kùńc òrganizatorzë przërëchtowelë ùraczëne dlô wszëtczich, co sã zeszlë. Bëłë: wszelëjaczé kùszczi, pùrcle, wafle, chróstë, młodzowi kùch, në i òbrzészno.... rëbë , bò „czëm bez rëbë bëłëbë Kaszëbë?”. Rôczimë do najù na rok!

Opracowała: Jolanta Pùchalskô

„Zwëczajnô piesn ò nadzwëczajnym môlu”

1. Czasama wszëtczégò móm dosc bò żëcé cãżkò mie nawiédzô
Czasama żëcé òstro dôwô w gnôt le hewò zaczinô sã czarzëna

REF. Lasa szum i znóny ptôchów spiéw taczé môłé cos, pòtém wnetka nick
Lëdzczi zrëch ë wòń zbòża z pòlów je ë to sygnie, żebë dali żëc

2. Wiôldzi swiat wcyg ùsmiéwô nóm sã w twôrz
Że nie nëkómë..., Że niemódny..., Że ni mómë...

Nen wiôldżi swiat Czedë jidã spac gôdô tak:
„Cos jô stracył czegòs w żëcym felëje...”

REF. Lasa szum...
Krëjamnota, krëjamnota Cëż to je za krôjna
To Damnica, To Damnica Taczé snôżé mô lica.
Żôlą serca, żôlą gnôtë Wëjasnionô krëjamnota
To Damnica, to Damnica Taczé snôżé mô lica.
Krëjamnota, krëjamnota To Damnica, To Damnica, TO! ....

III Rajd Kaszubski ”W krôjnie Grifa i Dãbù”.

w języku polskim

1 0
paź
2016
III Rajd Kaszubski ”W krôjnie Grifa i Dãbù”.

Dnia 10.10.2016 miał miejsce już III z kolei rajd szlakiem „Osobliwości gminy Damnica” organizowany przez Zespół Szkól w Damnie we współpracy z SSI "Aktywni Damnica”.
Jednakże w tym roku nasza turystyczna impreza miała wyjątkowy charakter, ponieważ zrzeszała prawie 60 uczniów uczących się języka kaszubskiego z naszej szkoły, którzy zechcieli poznać bliżej swoją małą ojczyznę („tatczëznã”) i mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji zapewnionych przez organizatorów podczas pieszego rajdu.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 i trwało trzy godziny. Na początek odczytano „Kôrtã wanożnika” i zasady obowiązujące podczas rajdu. Około godziny 9.40 z kaszubskimi flagami w dłoniach ruszyliśmy w drogę.
Pierwszym przystankiem na trasie był dworek w Damnie. Tam Pan Wojtek Wilkowski przedstawił nam krótką historię dworku, następnie uczniowie przeczytali legendę pod tytułem „Zapadłi zómk” związaną z tym miejscem w wersji polskiej i kaszubskiej.
Po wysłuchaniu legendy ruszyliśmy dalej, mimo trudnych warunków drogowych (błoto okazało się nam niestraszne) dobrnęliśmy do kolejnego przystanku jakim był Młyn. Tam również dzięki uprzejmości Pana Wojciecha mogliśmy poznać kilka ciekawostek na temat młyna, a następnie wysłuchać legendy pt. „Pùrtk grô w kartë” w wersji polskiej i kaszubskiej.
Kolejny przystanek zaplanowany był w okolicach szkoły, gdzie czekały kolejne atrakcje, jak np. wejście na orlik. Tam uczniowie klas 1 - 3 SP wzięli udział w zabawach integracyjnych, takich jak: szukanie ukrytych ziemniaków, rzuty do kosza, bieg z ziemniakiem na łyżce.

Zobacz galerię foto

10.10.2016r.
III Rajd Kaszubski
„W krainie Gryfa i Dębu -
W krôjnie Grifa i Dãbù”

K l i k n i j

Natomiast starsi uczniowie podeszli do nieco trudniejszego zadania jakim było pisanie dyktanda pt: „Słowôrzk wanożnika” ze znajomości słówek kaszubskich związanych z turystyką.
Po konkursach nadszedł czas na pieczenie kiełbasek oraz śpiewanie kaszubskich nut w wersji lokalnej. Nuty te były związane z trzema miejscowościami, z których pochodzą nasi uczniowie. Były to: „damnowsczé nótë”, „bòbrowsczé nótë” i „wiatrowsczé nótë".
Jedną z atrakcji dla uczestników była również dobrze znana pieśń o Damnicy pt: „Zwykła piosenka o niezwykłym miejscu” przetłumaczona na język kaszubski. W trakcie pieczenia kiełbasek i śpiewania piosenek dzieci odgadywały też zagadki po kaszubsku, utrwalając w ten sposób poznane na lekcjach słownictwo.
Na koniec rozstrzygnięto konkurs pisemny „Słowôrzk wanożnika”, w którym uczniowie zdobyli następujące miejsca:
w kategorii klas IV-VI SP: I miejsce Miriam Żynda, II miejsce Anna Włoch, III miejsce Olga Klimek;
w kategorii klas II i III gimnazjum: I miejsce Natalia Bańka, II miejsce Karolina Baran, III miejsce Karolina Dębek.
Mimo niezbyt sprzyjającej, deszczowej aury z uśmiechem wędrowaliśmy po najbliższej okolicy i poszerzaliśmy swoje wiadomości.
Wszyscy wróciliśmy tego dnia do domów pełni optymizmu i pozytywnej energii.
Z pewnością warto organizować takie rajdy kaszubskie bez względu na pogodę.

Opracowała: Jolanta Puchalska, Aleksandra Bodnar

II Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół pod tytułem „W krôjnie Grifa i Dãbù”.

w języku polskim

20
maj
2016
II Międzyszkolny Kaszubski Przegląd Dokonań Szkół „W krainie Gryfa i Dębu”.

20 maja 2016r. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Damnie odbył się po raz drugi przegląd kaszubski.
Honorowy patronat nad przeglądem objął Starosta Słupski – Zdzisław Kołodziejski.
Uroczystość Dnia Kaszubskiego zaszczycili swoją obecnością goście: Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – Czesław Elzanowski, w imieniu Starosty Powiatu Słupskiego – Grzegorz Grabowski i Jadwiga Janicka, Wójt Gminy Damnica – Grzegorz Jaworski, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddział w Łęczycach – Zbigniew Byczkowski, w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Damnica – Anna Krysiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. „Leśników Polskich” w Motarzynie i Przyjaciel Zespołu Szkół w Damnie – Gabriel Konkel, Dyrektor Szkoły w Gminie Damnica Robert Nowak, twórczyni rzemiosła ludowego – Jadwiga Modzelewska, Dziecięcy Zespół Kaszubski „Jantar” ze Szkoły Podstawowej w Motarzynie.
Kaszubskie dokonania Szkół zaprezentowali Uczniowie z różnych części powiatu słupskiego. Grupa starsza z klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum z Zespołu Szkół w Damnie wystąpiła w przedstawieniu sobótkowym „U Borowej Ciotki” i wykonała tańce: „Czinda” i „Kowal”, młodsza grupa uczniów klas I-III – zatańczyła „Kaszubskie nuty” do śpiewu Miriam Żyndy. Zespół Szkół w Głobinie przedstawił tańce: „Wele, wele Wetka”, „Okręć się wkoło”, „Słoneczko”. Zespół Szkół w Damnicy zaprezentował taniec „Hej, tu u nas na Kaszebach” i piosenkę „Czinda”. Szkoła Podstawowa w Domaradzu wystąpiła w scence teatralnej „Leśna bajka”. Zespół Szkół w Zagórzycy przedstawił tańce: „Szewc” i „Kowal”. Na koniec gościnnie wystąpił Dziecięcy Zespół Kaszubski „Jantar” ze Szkoły Podstawowej w Motarzynie. Po prezentacji kaszubskich zwyczajów kulturowych dzieci i młodzież wzięli udział w warsztatach artystycznych, podczas których wykonywali zakładki do książek, serca i kartki okolicznościowe. Na specjalnie przygotowanych stoiskach znalazły się kaszubskie rękodzieła – obrazy, hafty, repliki dawnych zabawek oraz książki i publikacje o tematyce regionalnej. Na wystawie były również prace wykonane podczas zajęć języka kaszubskiego przez uczniów naszej szkoły. Po uroczystości w stołówce szkolnej można było spróbować przysmaków kuchni kaszubskiej.
Zapraszamy do Damna w przyszłym roku.

Opracowała: Katarzyna Kosińska - Mielewczyk

w języku kaszubskim

II Midzëszkòlny Kaszëbsczi Przezér Dokôzów szkòłów pòd titlã „W krôjnie Grifa i Dãbù”.

Drëdżi Midzëszkòlny Przezér Kaszëbsczich Dokôzów Szkòłów pòd titlã „W Krôjnie Grifa i Dãbù” òdbéł sã w piątk 20.05.2016 rokù ò gòdz. 11.00 w turnowi zalë Zrzeszë Szkòłów w Damnie. Hònorowi patronat nad przezérkã òbjął Słëpsczi Starosta – Zdzysłôw Kòłòdzéjsczi.

Zobacz galerię foto

20.05.2016r.
Dzień Kaszubski
„U Borowej Ciotki
w krainie Gryfa i Dębu"

K l i k n i j

Gòscama Kaszëbsczégò Dnia bëlë: Radny Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewództwa – Czesłôw Elzanówsczi, w miono Starostë Słëpsczégò Krézu – Grzegórz Grôbòwsczi i Jadwiga Jônickô, Wójt Gminë Damnica – Grzegórz Jawòrsczi, Przédnik Kaszëbskò - Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Part w Łãczëcach – Zbigniéw Bëczkòwsczi, w miono Nadlesnégò Nadlesyństwa Damnica – Ana Kriszôk, Direchtór Spòdleczny Szkòłë m. „Pòlsczich Lesnëch” w Mòtarzënie i Wiôldżi Drëch Zrzeszë Szkòłów w Damnie – Gabriél Kònkél, Direchtór Szkòłë w Zagórzëcë - Róbert Nowôk, ùsôdzca lëdowégò warkù – Jadwiga Mòdzelewskô, Dzecné Karno Kaszëbsczé „Jantar” ze Spòdlëczny Szkòłë w Mòtarzënie.
Kaszëbsczé dokôzë szkòłów zaprezentowelë szkòłownicë z różnëch partów słëpsczégò krézu. Karno starszé z klas IV-VI Spòdleczny Szkòłë i I-III Gimnazjum ze Zrzëszë Szkòłów w Damnie wëstąpiło w sztëce sobótkòwi „Ù Bòrowi Cotczi” i pòkôzało tuńce: „Czinda” i „Kòwôl”, młodszé karno dzecy klas I-III zatuńczëło „Kaszëbsczé nótë” do spiéwù Miriam Żëndë. Zrzesz Szkòłów w Głobinie przedstawiła tuńce: „Welewetka”, „Òkrãc sã wkół”, „Słunùszkò”, Zespół Szkòłów w Damnicë zaprezentowôł tuńc „Hej, tu ù nas na Kaszëbach” i piosenkã „Czinda”. Spòdlecznô Szkòła w Domarôdzu wëstãpiła w dokôzu na binã „Lesnô bôjka”. Zrzesz Szkòłów w Zôgòrzëcë pòkôza tuńce: „Szewiec” i „Kòwôl”. Na kùńc gòscënno wëstąpiło Dzecné Karno Kaszëbsczé „Jantar” ze Spòdlëczny Szkòłë w Mòtarzënie. Pò prezentacjë kaszëbsczich kùlturowëch zwëków dzecë i młodzëzna wzãlë ùdzél w warkòwnëch zajãcach, òbczas chtërnëch robilë załóżczi do ksążków, serca i leżnoscowé kôrtczi. Na specjalno przëgòtowónëch môlach nalazłë sã kaszëbsczé rãczné dokôzë – òbrôzë, wësziwczi, repliczi dôwnëch zabôwków a téż ksążczi i wëdôwczi ò regionalny tématice. Do òbezdrzeniô bëłë téż robòtë wëkònóné òbczas ùczbów kaszëbsczégò jãzëka przez szkòlôków naji szkòłë. Pò ùroczëstoscë w szkòłowi jôdnicë mòżna bëło pòszmakac kaszëbsczégò jestkù.
Rôczimë do Damna za rok!

Opracowała: Katarzëna Kòsińskô - Mielewczik

”Krôjna w Krôtã – réza w przeszłotã"

w języku polskim

1 7
cze
2015
”Kraina w Kratę - podróż do przeszłości.
Krôjna w Krôtã – réza w przeszłotã"

Pod koniec roku szkolnego 17 i 24 czerwca 2015 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego odbyli wyjątkową wycieczkę do Swołowa - europejskiej wsi dziedzictwa kulturowego.
Jest to stare miejsce osadnicze, gdzie zlokalizowanych jest ponad 70 tradycyjnych budynków chłopskich charakterystycznych dla Pomorza Środkowego z XVIII, XIX i początku XX wieku (Kraina w Kratę). Od czerwca 2008 roku funkcjonuje tu Muzealna Zagroda Albrechta (filia Muzeum Pomorza Środkowego), w której to można obejrzeć ekspozycję obrazującą życie bogatego, pomorskiego chłopa ze wsi Swołowo. Nasza wycieczka okazała się wyprawą w przeszłość. Młodsza grupa dzieci m.in. obserwowała pracę prawdziwego kowala i oglądała prezentację na temat życia dzieci sprzed ponad stu lat.
To była wyjątkowa okazja to tego, by poznać dawne zabawy podwórkowe i pobawić się zabytkowymi zabawkami.Wszyscy zgodnie stwierdzili, że upodobania dzieci do zabaw zbytnio się nie zmieniły na przestrzeni wieków.

Zobacz galerię foto

17.06.2015r.
Kraina w Kratę
- podróż do przeszłości.
Krôjna w Krôtã
– réza w przeszłotã

K l i k n i j

Chłopcy nadal z zachwytem bawią się konikami z drewna, a dziewczynki lalkami z gałganków. Na koniec „wyprawy w czasie” każde dziecko własnoręcznie wykonało sobie maskotkę/ laleczkę z trzciny i innych naturalnych materiałów. Z kolei dla starszej grupy atrakcją były interaktywne wystawy i zajęcia warsztatowe „Ulepione z gliny”. Młodzież wykazała się tu niebywałą inwencją i zaangażowaniem, czego dowodem są wykonane przez nich różnorodne pamiątki: aniołki, kubeczki i ozdoby.
Zwieńczeniem naszej podróży do przeszłości był piknik obok potężnej, czworobocznej zagrody budowlanej. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody zaliczamy wycieczkę do udanych!

Opracowała: Jolanta Puchalska

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry