Dokumenty szkolne

Statut i regulaminy

Statut Szkoły

stan na 21.10.2021r.

Pobierz

Szkolny Regulamin Oceniania

stan na 29.08.2019r.

Pobierz

Koncepcja szkoły na lata 2018 - 2023

stan na 01.09.2018r.

Pobierz

Regulamin Rady Pedagogicznej

stan na 30.11.2017r.

Pobierz

Regulamin SU

stan na 30.11.2017r.

Pobierz

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Reg. korzystania z podręcz. szkolnych

stan na 29.08.2019r.

Pobierz Załączniki

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

stan na 21.12.2016r.

Pobierz Załączniki

Regulamin wycieczek szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin świetlicy szkolnej

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin biblioteki szkolnej

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Reg. postęp. w razie wypadku

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Procedury uroczystości szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin sklepiku szkolnego

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Regulamin dyżurów szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Regulamin pomocy materialnej

stan na 24.10.2014r.

Pobierz Zał. nr 4

Procedury bezpieczeństwa

stan na 29.08.2019r.

Pobierz

Procedura skarg i wniosków

stan na 09.01.2014r.

Pobierz

Regulamin stołówki 

stan na 01.09.2022r.

Pobierz Załączniki

Regulamin ZFŚS wraz z załącznikami

Regulamin ZFŚS

Pobierz

Zał. 1
Terminy

Pobierz

Zał. 2
Ochrona danych (formularz)

Pobierz

Zał. 3
Wysokość emerytury / renty (formularz)

Pobierz

Zał. 4
Oświadczenie o dochodach (formularz)

Pobierz

Zał. 5
Wniosek o przyznanie pomocy (formularz)

Pobierz

Zał. 6
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszk. (formularz)

Pobierz

Zał. 7
Umowa w sprawie pożyczki mieszk. (formularz)

Pobierz

Zał. 8
Preliminarz (druk)

Pobierz

Informacje:

Wnioski, oświadczenia składa się w formie papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie lub wysyłając za pomocą poczty tradycyjnej (umieszczając na kopercie dopisek ZFŚS), bądź w formie elektronicznej (wpisując w temacie wniosek, imię i nazwisko) na adres:

Dokumenty aktualnego roku szkolnego

stan na 01.09.2022r.

Plan pracy szkoły

Pobierz

Kalendarz roku szkolnego

Pobierz

Program wych. - prof.

Pobierz

Program doradztwa zawodowego

Pobierz

Przedmiotowe Systemy Oceniania ( P S O )

stan na 01.09.2022r.

Klasa 1a

Pobierz

Klasa 2a

Pobierz

Klasa 3a

Pobierz

Klasa 4a

Pobierz

Klasa 5a

Pobierz

Klasa 6a

Pobierz

Klasa 7a

Pobierz

Klasa 8a

Pobierz

Rekrutacja

stan na 14.03.2022r.

Do przedszkola

Wniosek 2022 (formularz)

Pobierz

Deklaracja 2022 (formularz)

Pobierz

Zasady rekrutacji do przedszkola 2022

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia (formularz)

Pobierz

Informacje:

Wniosek lub deklarację zainteresowany rodzic wypełnia komputerowo i przesyła w formie elektronicznej do dnia 25.03.2022r. na adres:

Wniosek - wakacje 2022 (formularz)

Pobierz

Umowa na wakacje 2022 (formularz)

Pobierz

Do klasy 1

Wniosek 2022 (formularz)

Pobierz

Deklaracja 2022 (formularz)

Pobierz

Zasady rekrutacji do klasy 1, 2022

Pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia (formularz)

Pobierz

Informacje:

Wniosek lub deklarację zainteresowany rodzic wypełnia komputerowo i przesyła w formie elektronicznej do dnia 22.04.2022r. na adres:

Dowolna klasa

Wniosek (formularz)

Pobierz

Dokumenty dla uczniów z Ukrainy /
Документи для студентів з України

Wniosek o przyjęcie ucznia / Заявка на вступ студента (formularz / Форми)

Pobierz

Informacja dla rodziców / Інформація для батьків

Pobierz

Informacje / Інформація:

Wniosek rodzic wypełnia komputerowo i przesyła w formie elektronicznej na adres / Батько заповнює заявку за допомогою комп'ютера і відправляє її в електронному вигляді на адресу:

Procedury w okresie pandemii

Wytyczne przeciwepidemiczne w przedszkolu

Pobierz

Wniosek - przyjęcie do przedszkola w czasie pandemii

Pobierz Pobierz

Wytyczne przeciwepidemiczne klasy 1 - 8

Pobierz

Wniosek - zajęcia/konsultacje klasy 1 - 8

Pobierz Pobierz

Procedura zwrotu kluczy do szafek w czasie pandemii

Pobierz

Procedura zwrotu podręczników w czasie pandemii

Pobierz

Procedura przeprowadzania egzaminu w czasie pandemii

Pobierz

Procedura organizacji pracy szkoły w okresie pandemii

Pobierz

Raporty z ewaluacji wew. (szkolnej)

rok szkolny 2018 / 2019

  1. Kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
  2. Uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.
  3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w oddziałach przedszkolnych są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, w tym także ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

rok szkolny 2017 / 2018

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Dzieci nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.

rok szkolny 2016 / 2017

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

rok szkolny 2015 / 2016

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych.

rok szkolny 2014 / 2015

Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianów diagnostycznych i egzaminów.

rok szkolny 2013 / 2014

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

rok szkolny 2012 / 2013

  1. Procesy zachodzące w szkole i placówce.
  2. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

rok szkolny 2011 / 2012

  1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
  2. Zarządzanie szkołą.
  3. Organizacja pomocy psych. – pedag.
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry